ഒക്‌ടോബർ 22, 2011

ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിംഗിന്റെ വര്‍ത്തമാനവും ഭാവിയും


ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിംഗ് എന്നത് വിജയകരമായ ഒരു പരീക്ഷണമാണോ? അതിന്റെ ഭാവി പ്രതീക്ഷകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണടതും പ്രശംസാര്‍ഹവുമായ സംരംഭമാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിംഗ്. തത്ത്വത്തില്‍നിന്നും നാം പ്രയോഗത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. പണെടാക്കെ ആളുകള്‍ പറയാറുണടായിരുന്നു, ബാങ്കുകളില്ലാതെ ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കാനാവില്ല. പലിശയില്ലാതെ ബാങ്ക് നടത്തിപ്പും അസാധ്യം.
എന്നാലിന്ന് പലിശരഹിത ബാങ്കുകളും സാമ്പത്തിക സംരംഭങ്ങളും ജനം നേര്‍ക്കുനേരെ കാണുന്നു. പാശ്ചാത്യ ചിന്തയുടെയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെയും സ്വാധീനഫലമായി പലിശ അനുവദനീയമാക്കാന്‍ വേണടി നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും ചിന്തകരും ശറഈ പ്രമാണങ്ങളെപ്പോലും ദുര്‍വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത അതിവിദൂരമല്ലാത്ത ഒരു ഭൂതകാലം കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണട്. പലിശ ഹറാം തന്നെയാണെന്ന് നിരന്തരം പ റഞ്ഞുകൊണടിരുന്നവരുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല, പലിശാധിഷ്ഠിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥക്ക് ബദല്‍ അനിവാര്യമാണെന്ന ചിന്തയും സമൂഹത്തില്‍ ബലപ്പെട്ടുവന്നു.
ബദലിനെക്കുറിച്ച ചിന്ത പുസ്തകത്താളില്‍നിന്ന് പ്രയോഗതലത്തിലേക്ക് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒമ്പതുവര്‍ഷം മുമ്പ് ദുബൈയില്‍ ആദ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക ബാങ്ക് നിലവില്‍വന്നു. അതെത്തുടര്‍ന്ന് മറ്റ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിക ബാങ്കുകള്‍ വ്യാപകമായി.
മുസ്ലിംകളില്‍ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മതിപ്പും വിശ്വാസവും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാന്‍ ഇത്തരം ബാങ്കുകള്‍ക്ക് സാധിച്ചു. നേരത്തെ അപരിചിതമായിരുന്ന പല നിക്ഷേപ സംരംഭങ്ങളുടെയും വാതിലുകള്‍ അത് തുറന്നിട്ടു. മുശാറക (ഓഹരി ഇടപാടുകള്‍) മുദാറബത് , മുറാബഹത് തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണം.
മുസ്ലിം ബഹുജനങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ധനം അനുവദനീയമായ സംരംഭങ്ങളില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം അവ സൃഷ്ടിച്ചു. അനവധി സംരംഭകര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ പദ്ധതികള്‍ക്കാവശ്യമായ ധനം വിഹിതമാര്‍ഗേണ തന്നെ സ്വരൂപിക്കാനും ഇതുവഴി സാധിച്ചു.
ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിംഗ് പരീക്ഷണങ്ങള്‍ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും തീര്‍ന്ന പൂര്‍ണത പ്രാപിച്ച സംരംഭങ്ങളാണെന്ന് ആരും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. അവ ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകേണടതുണട്. മുഖ്യധാരയെ അടക്കിവാഴുന്ന പലിശ വ്യവസ്ഥിതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ ശേഷി തുലോം തുഛവുമാണ്. ഇതിനെല്ലാമിടയിലും ബഹുമുഖമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ അവ മുന്നോട്ടു തന്നെ പോവുകയാണ്:
1) മൂല്യബോധവും, സദാചാര നിഷ്ഠയും ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങളില്‍ അവഗാഹവുമുള്ളതോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലും മാനേജ്മെന്റിലും വൈദഗ്ധ്യം കൂടിയുള്ള മാനവശേഷിയുടെ സംഘാടനത്തിന് അവ യത്നിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇസ്ലാമിക താല്‍പര്യമുള്ള വിശേഷിച്ച് ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയോട് താല്‍പര്യമുള്ള എല്ലാവരുടെയും സഹായം ഇതിനാവശ്യമുണട്.
2) ചെറിയ സംരംഭങ്ങളുമായി തുടങ്ങിയ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിംഗ് ശ്രദ്ധേയമായ സംരംഭങ്ങളുമായി വളരെ മുന്നോട്ടു പോയിട്ടുണട്. മുറാബഹ ഉദാഹരണം. അത് അനുവദനീയമായ ഇടപാടാണെന്നതില്‍ സംശയമില്ല. സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന വികസനോന്മുഖമായ ദീര്‍ഘകാല പദ്ധതികളിലും ഏര്‍പ്പെടാന്‍ ബാങ്കുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണടതാണ്, ചിലപ്പോള്‍ സംരംഭകര്‍ക്ക് വരുമാനം ലഭിച്ചു തുടങ്ങാന്‍ ദീര്‍ഘകാലമെടുക്കുമെങ്കിലും.
3) ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിംഗ് വ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അതിനെതിരെ ശത്രുക്കളുടെ ഉപജാപങ്ങള്‍ ചെറുക്കുന്നതിനും അവ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു.
ഇസ്ലാമിക ബാങ്കുകളുടെ ഒരു പൊതുവേദിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നതില്‍ അവ വിജയിച്ചിട്ടുണട്. ഒരു ലോക ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിനെക്കുറിച്ച ചിന്ത ഇപ്പോള്‍ സജീവമാണ്. 500 മില്യന്‍ ഡോളര്‍ മൂലധനത്തോടെ അതു നിലവില്‍വരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ദീര്‍ഘകാല പദ്ധതികള്‍ ഏറ്റെടുത്തു നിര്‍വഹിക്കാന്‍ ഈ ബാങ്ക് പര്യാപ്തമായിരിക്കും. ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിരീക്ഷണത്തിനും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനുമായി ഒരു ഉന്നത സമിതിയെ നിയമിക്കാനും അവര്‍ക്ക് പദ്ധതിയുണട്.
അതിനാല്‍ ഞാന്‍ പറയുന്നു, ഈ പരീക്ഷണം ഒരു ഉറച്ച കാല്‍വെപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. കരുത്തോടുകൂടി അതിന്റെ മാര്‍ഗത്തില്‍ അത് മുന്നോട്ടുതന്നെ പോവുകയാണ്. ഇഛാ ശക്തിയോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും വികസനത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും ഒരു ഘട്ടം അത് പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു. സത്യസന്ധമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പരീക്ഷണത്തിനിറങ്ങിത്തിരിച്ചവര്‍ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, തീര്‍ച്ച.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: