ഏപ്രിൽ 17, 2016

ദേശസ്നേഹം


ഫാഷിസം ദേശസ്നേഹം
പഠിപ്പി ക്കുന്ന കാലം
എന്റെ ശ്വാസം പോലും അവർക്ക്  രാജ്യ ദ്രോഹമായി
തോന്നി.
എന്റെ  ഭയത്തെ  
എന്റെ  കണ്ണീരിനെ
എന്റെ അലർച്ച യെ
എന്റെ പിടച്ചിലിനെ
ഒന്നിലും അവർക്ക് മനുഷ്യനെ
കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല തീർച്ച.
കാരണം അവർ ഫാസിസ്റ്റുകൾ  ആണല്ലോ.  
ഒടുവിൽ  അവരെനിക്കു വിധിച്ചതും
രാജ്യദ്രോഹിക്കുള്ള ശിക്ഷ തന്നെ.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: